Az Isten egysége

A Dicsőséges és Kegyes Allah nevében!

Áldott Ő, Aki szolgájának elküldte az al-Furqant, hogy ő lehessen minden világok Vigyázója. Hozzá tartozik a menny és a föld Királysága. Nincs fia, sem párja a Királyságban, Ő teremtett mindent, és Ő határozta meg mindennek a pontos mértékét.

És Őmellé helyeztek más isteneket, akik nem teremtenek semmit, de őket magukat teremtették, és akiknek nem áll hatalmukban ártani vagy jutalmazni, sem nincs hatalmuk élet vagy halál vagy Feltámadás felett.(25:1-4)

A fenti Korán-idézet felolvasása után Hazrat Mirza Tahir Ahmad elárulta, hogy Allah egységének témájáról szeretne beszélni. Allah volt az, aki felfedte az Al-Furqant (a Kinyilatkoztatás, a Szent Korán másik neve) szolgájának, a Szent Prófétának (béke legyen vele), akit Isten az egész emberiség Vigyázójának nevezett. Az üzenet, amelyet Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, az Ígért Próféta és az Iszlám Ahmadi Közösségének Szent Alapítója, közvetített, nem más, mint az a koráni üzenet, amelyet az Iszlám Szent Prófétája hirdetett és terjesztett és amelyet mi, eskünk szerint, hirdetünk az egész világon.

Allah a Mester és a Király. Nincs senki vele egyenrangú, nincs senki hozzá fogható, Ő az egyedüli Teremtője mindennek ezen a világon. Nincs fia, sem társa. Ő határozta meg mindennek a mértékét. Nagyon szomorú, hogy az ember más isteneket hozott létre Őmellé. Allah azt mondja az idézett versben, hogy ezek a hamis istenek nemcsak az ember által teremtettek, de ők maguk képtelenek bármit is teremteni. Nincs hatalmuk élet és halál felett. A hamis vallások jelenlétében Isten Egysége újraéledt és újjá alakult. Hamis vallások alatt értem azokat a vallásokat, amelyek eredetileg Isten Egységét tanították, de fokozatosan eltávolodtak ettől az egyetemes igazságtól és bálványimádásig terjedő hittételeket vezettek be.

A világ vezetői hangosan hirdetik a világ problémáira adott megoldásaikat, de én Isten nevében azt mondom, ezek soha nem lesznek megoldva anélkül, hogy elismernék Mohammed Szent Próféta kinyilatkoztatásainak igazságát, és végrehajtanák a Szent Korán tanításait. Enélkül nincs érték állításaikban. A nagy feladat, a világ problémáinak megoldása az Iszlám Ahmadi Közösségének kezében van. Nincs más, aki ezt a munkát el tudná végezni.

Az iszlám korai történetében, a badr-i csata idején, a Szent Próféta azért imádkozott, hogy a muszlimok győzelmet arathassanak hatalmas ellenségük felett. Esdekelt Allah segítségéért, mondván, ha ez a maroknyi muszlim elpusztíttatik (Isten óvjon tőle), akkor nem marad senki, aki hirdesse és imádja az Isten Egységét.

Oh, Ahmadiak! Oh, Ahmadiak! Oh, az Iszlám Ahmadi Közössége! Ti rendeltettetek arra, hogy véghez vigyétek ezt a szent feladatot. Ha közönyössé váltok, ti lesztek felelősek a saját elpusztíttatásotokért. Ha titeket elpusztítanak, Allah Egysége eltöröltetik a föld színéről. Azonban tudom, hogy Isten soha nem fogja engedni, hogy ez megtörténjen, mert Ő szereti az Ő Egységét, és lehetetlen az, hogy engedje igaz követőit elvérezni. Senki nem árthat nektek, amíg Allah dicsőségét zengitek és kinyilvánítjátok az Ő Egységét. Nincs olyan hatalom a világon, amely elpusztíthat titeket. Az Isten Egységének felismerése nemcsak a ti, hanem az egész emberiség üdvözüléséhez szükségeltetik.

Amíg ti nem értitek meg pontosan Isten Egységének jelentését, hogyan remélhetitek, hogy képesek lesztek másokat elvezetni addig, hogy higgyenek benne? Hogy tisztázzuk ezt a problémát, hadd utaljak az Ígért Megváltó írásaira, aki ebben a kérdésben nagy tudással és mély belelátással rendelkezett. Ezt a tudást Mohammed a Szent Próféta (béke legyen vele) tanításaiból nyerte, amelyet tisztán és érthető módon ismertetett meg a világgal. Nem vezetett be új tanításokat a témában, de ahogy lenni szokott, a régi bort új üvegben tárta a világ elé. Csak amikor ti magatok már sokszor ittatok ebből a borból, csak akkor tudtok kiállni a világ elé, és megrészegíteni más embereket Isten Egységének hitével és megértésével.

Hiszem, hogy Isten Egységének tanítása minden korábban felfedett szent szövegben szerepel, és Isten Prófétáinak mindig az volt a fő célja és a leghőbb vágya, hogy terjesszék ezt az igazságot. A Szent Korán, amely az Iszlám Szent Prófétája számára feltárult, részletesebben magyarázza el ezt a kérdést, mint bármely más szent szöveg, de a hitetlenek továbbra is ragaszkodnak ahhoz, amit elődeik tanítottak nekik. Ez az a válasz, amit Isten minden Prófétájának ellenségei állandóan előhoznak.

Amit Isten akar tőletek, és ami az üdvözülésetek szempontjából fontos, az nem más, mint az Isten abszolút Egységébe vetett hit, amely mentes minden egyéb istenként tisztelt dologtól, mint amilyenek a kőbálványok, az égitestek, vagy Isten állítólagos gyermekei, stb. Ha nem így lenne, akkor a hit kinyilatkoztatása „Senki nem méltó az imádatra, egyedül csak Allah” értelmét vesztené. Tanulmányozzátok magatokat, hogy megtaláljátok magatokban azokat a belső bálványokat, amelyeket el kell pusztítani.

Az egyik leggyakoribb ilyen bálvány önmagunk bálványozása. Mindig voltak és vannak olyan emberek, akik saját személyükből csinálnak istent. Imádkoznunk kell Istenhez, hogy nézze el nekünk gyengeségünket, ám még ez sem elégséges, amíg nem kérünk Tőle fényt és útmutatást. Amikor összetöritek magatokban ezt a bálványt, akkor fogjátok megtapasztalni Isten Kegyelmét. Azt tanácsolom a közösség tagjainak, hogy tisztítsák meg magukat és törjenek apró darabokra minden hamis istent, mert megtisztulás nélkül nem lesznek képesek Isten Egységének megfelelően mutatni a teljes hitet. Az Ígért Megváltó azt mondta, ha teljes a hitetek Istenben, akkor senkinél nem kell szükségleteiteket keresnetek, mert egyedül Isten rendelkezik minden hatalommal és megadja nektek, ami nektek kell. Ha ő úgy dönt, hogy ad vagy elvesz tőletek, akkor a világon semmilyen más hatalom nem tehet ellene semmit. Semmilyen magas szintű világi terv vagy döntés nem avatkozhat be Isten terveibe. Csak Isten segíthet nektek a világi megpróbáltatások idején, csak ő segíthet, amikor becsületetek forog kockán. Épp ezért szükséges, hogy az Iránta érzett szeretetetek kizárólagos legyen. Az Ígért Megváltó az Isten Egységének különböző aspektusait magyarázta el. Istenen kívül mindent valótlannak és nem-létezőnek kell tekintenetek. Ez azt jelenti, hogy rajta kívül semminek nincs önmagában független hatalma. Minden Istentől függ. Ha úgy kívánja, egy pillanat alatt elpusztíthatja az egész világegyetemet. Az ilyen szilárd hitvallás az Isten Egységébe vetett tiszta hitet képviseli, amely Egység szeretetében a hívőnek el kell vesznie.

Minden ahmadinak meg kell értenie Isten Egységének valóságosságát és ki kell azt teljesítenie a saját életében, különben értelmét veszti az a kijelentés, hogy törődni akarnak az emberiség jólétével. Az Iszlám Szent Prófétája oly mértékig merült el az Isteni Egység iránti szeretetében, amilyenhez foghatót a világ még nem tapasztalt korábban. Ellenfelei úgy jellemezték őt, mint aki őrülten szerelmes az ő Urába. Az Isten iránti szerelemnek ez az a foka, amelyet az Ígért Megváltó az írásaiban is kifejtett. Feljegyezték, hogy egy alkalommal a Szent Próféta olyan érzéssel és átéléssel prédikált az Isten Egységéről, hogy az emelvény, amelyen állt, összedőlt.

Néha megkérdezik, miért van az, hogy az embernek annyi szenvedésen kell keresztülmennie ezen a világon, miközben Isten azt állítja magáról, hogy Együttérző és Kegyes. Isten válasza erre az, hogy ha az ember azt akarja, hogy együttérző és kegyes legyen vele mindenkor, akkor az embernek tartózkodnia kell az igazságtalanságtól. Az ember maga teremtette a saját szenvedését az igazságtalan és hibás tettei által. Hacsak nem fordul Isten felé és nem ismeri el az Ő Egységét, nem lesz számára biztonság ezen a világon.

Legutóbbi indiai látogatásom alkalmával több prominens vezetőnek és tisztségviselőnek elmondtam, együtt és külön-külön is, hogy néhány ember abban a tévedésben él, hogy mint az ahmadi közösség képviselője azért érkeztem Indiába, hogy menedéket keressek a pakisztáni üldöztetés elől. Kategorikusan visszautasítottam az ilyen állításokat és elmondtam nekik, hogy én Isten képviselője vagyok, aki az emberiség teremtője. Soha ne higgyétek, hogy én ember által nyújtott menedéket keresek. Közösségem és én magam is Isten menedékében élünk, aki ellátott minket az erényesség iránti szeretettel. Amíg nem fogadjátok el isteni üzenetünket, amellyel irányítani szeretnénk titeket, nem találhatjátok meg az üdvözülés útját. Elmondtam ezeknek a vezetőknek és tisztségviselőknek, hogy felül kell emelkedniük a politikai érdekeken és meg kell próbálniuk javítani a kapcsolatukat Pakisztánnal. És ugyanezt az üzenetet adtam Pakisztán vezetőinek is. Nem szabad aláásniuk az emberiség jólétét.

Mi Istenhez kötődünk és az egész világ az otthonunk. Mi a jó érdekében teremtettünk. A mi üzenetünk: „Egyesüljetek a jóságban és az erényességben.” Segítenünk kell egymást, hogy kiteljesítsük ezeket a tulajdonságokat. Engem nem érdekel, mit mondanak rólam a pakisztáni mullah-ok. Csak Istennek tartozom válaszadással, nekik nem. A Végítélet Napján Isten lesz a bírám, nem a mullah-ok. Csak egy Istent imádok, Allahot, akitől függök. Csak az olyan lépések megtétele foglalkoztat, amelyek elnyerik Isten tetszését és elősegítik az emberiség jólétét. Sajnálatos módon, a világ ma nem érti ezeket a praktikus igazságokat, amelyek minden vallás alapvető tanításait képezik. Mind az Isten Egységének szökőkútjából erednek. Az emberek nem veszik észre a gonosz oldalát azoknak a cselekedeteiknek, amelyek az embert használják ki. Az ember a saját igazságtalan viselkedése miatt szenved. Látom ezt a veszélyt szétterjedni mindenhol a világban.

Szenvedéllyel teli szívvel beszélek, amikor azt mondom a közösség tagjainak, hogy ha meg akarják menteni a világot, akkor az emberiséget az Isten Egységébe kell hívniuk. És annak érdekében, hogy beteljesíthessék ezt a feladatot, fel kell készülniük arra, hogy mindent feláldozzanak, ha a szükség úgy hozza, a családjukat, a vagyonukat, akár még az életüket is. Ez hatalmas jutalmat fog jelenteni számukra. Az Ígért Megváltó az alábbiakat mondta az emberiség előtt álló helyzettel kapcsolatban:

„Oh, Európa, nem vagy biztonságban, és te Ázsia, te sem vagy érinthetetlen. És, oh, szigetek lakói, egy hamis isten sem jön majd a ti megmentésetekre. Városokat látok elesni, és településeket földig rombolni. Az Egy és Egyetlen Isten túl sokáig volt csendben. Galád tetteket követtek el a szeme előtt, és Ő nem szólt egy szót sem. De most megmutatja az Ő arcát. Akinek van füle, hallja, hogy már közeleg az idő. Én minden tőlem telhetőt megtettem, hogy mindenkit Isten védelme alá helyezzek, de a végzet azt parancsolja, hogy ami meg van írva, az bekövetkezzen. Őszintén azt mondom, hogy ennek a földnek a megfordulása is gyorsan közeleg. Noé ideje jelenjen meg újra szemetek előtt, és saját szemetekkel látjátok majd a szenvedést, amin Lót városa keresztülment. De Isten lassú az Ő haragjában. Bánjátok meg bűneiteket, hogy irgalmat nyerjetek. Az, aki nem féli őt, halott, nem élő.”

Erre a lelkierőre és erőfeszítésre van szükségetek, hogy terjeszthessétek az üzenetet az egész világon. Az Ígért Megváltó azért sürgette az emberiséget, hogy bánja meg bűneit, hogy részesülhessenek az isteni kegyelemben. Azt mondta, bárki, aki cserbenhagyja Istent, nem ember, hanem egy féreg. Halott, nem élő. Másrészről, mindenkit sürgetett, hogy hirdesse az Isten Egységét, mutasson könyörületet másokkal szemben, tartózkodjon az igazságtalan tettek elkövetésétől, ne mutatkozzon kevélynek, és segítse elő az emberiség jólétét. Legyetek kedvesek és türelmesek azokkal, akik kihasználnak benneteket.